English

Dalen gård og Dalabergan

Kristiansund

Kort om turen

I kommunen vår har vi mange kulturminner og kulturmiljøer som kan være fine rekreasjons- og turmål. Et kortreist turtips er kombinasjonen Dalen gård og områdene ved Dalabergan.

Rutebeskrivelse

Utgangspunktet for turen er parkeringsplassen ved Atlanten videregående skole, foran Atlanten camping. 

Gå langs Arena Nordvest (ishallen) og følg fortauet rundt hallen i retning Atlanterhavsbadet. 

Magasinbygget

I svingen, på høyre side av veien, ligger Stiftelsen Nordmøre Musums magasin (lagerbygg). Bygget ble åpnet i 1962, den gang som utstilling og magasin for Kristiansund Museum som hadde manglet eget bygg og utstilling helt siden bombingen av byen i 1940. Bygget blir nå kun brukt som magasin. 

Almskårstua

Fortsett mot Atlanterhavsbadet og kryss gaten over til de laftede tømmerbygningene Almskårstua og Flyumstabburet. Almskårstua fra Sunndalen ble bygd som røykovnstue i 1816. Røykovnstuene har navnet fra en stor, oppmurt ovn uten pipe. Røyken gikk ut gjennom ei luke i taket (ljoren). Flyumstabburet kommer fra en kjøpmannsgard på Nordlandet i Kristiansund.

Følg grusveien videre mot det gule våningshuset på Dalen gård. 

Dalen gård

Dalen gård ble etablert som løkkebruk (uten våningshus) for den skotske kjøpmannen Walter Miln på slutten av 1700-talet. Eiendommen het da «Øvre Fosenvågen». Navnet Dalen kommer av «Knudtzondalen» og stammer fra en periode i første halvdel av 1800-talet, da Nicolay H. Knudtzon eide stedet og brukte den som lystgård (sommerresidens).

På Dalen gård er det i dag seks bygninger som er bygd til ulik tid på 1700- og 1800-tallet. Tunet er utformet som et rekketun, og den store lystgårdhagen ligger i enden av rekken, vest for hovedbygningen.

Hovedbygningen ble trolig bygd på 1700-tallet, men stod et annet sted fram til Nicolay H. Knudtzon kjøpte både bygningen og eiendommen Øvre Fosenvågen på auksjon etter Walter Miln sin død. På starten av 1800-talet fikk Knudtzon flyttet og satt opp igjen bygningen på sin nye lystgård i Knudtzondalen. Hovedbygningen er avlang i to etasjer med loft over.

I andre etasje av hovedbygningen er det en sal med i alt 17 svært verdifulle veggmalerier fra 1700-tallet. Maleriene viser både profane og sakrale motiv hentet fra religion, etikk, astronomi og kunst, med tekster på dansk og engelsk. Kunstneren er ukjent. Maleriene er montert som fyllinger i fyllingspanel på alle fire veggene. Under fyllingspanelet er det en lav brystning av malt, horisontalt glattpanel med halvstaff brystningslist. I trappegangen er det montert fyllingspaneler som trolig kommer fra den gamle kirka, og satt opp igjen her på slutten av 1800-tallet. Flere bygningsdeler fra den gamle kirka finnes montert i rom på loftet.

I første etasje er interiøret for det meste modernisert, men det er ikke undersøkt hva som kan ligge bevart bak de moderne overflatene. Bygningen er et godt bevart eksempel på et dobbeltrommet midtgangshus.

Låven ble trolig bygd på slutten av 1700-tallet, men den er i de eldste branntakstene omtalt som «fæehus», og var mye mindre i størrelse enn i dag. Den er bygd ut i flere etapper. Den siste utbyggingen var mot vest, noe som trolig ble gjort i siste halvdel av 1800-tallet.

Melkekjelleren ble bygd av Walter Miln omkring 1770. Kjelleren er av murt naturstein med hvelving av teglstein. Øst for selve melkekjelleren er det et åpent rom som blant annet har vært brukt til tørking av klær. Over kjellerrommet og tørkeplassen er det bygd en etasje i tre. Her har det vært rullebod. Etasjen i tre er trolig bygd på slutten av 1800-tallet.

Lekestua er et lite og sjarmerende hus som ble bygd på slutten av 1800-tallet og er rikt dekorert med bygningsdetaljer hentet fra gamle Kristiansund kirke (1725-1883). (Kirken ble solgt for riving i 1884 til tre bønder, blant annet Glærum på Dalen gård).

Frauhuset har en spennende historie. Før offentlig renovasjon kom i orden i Kristiansund, var det bybøndene som tok seg av tømming av utedoene i byen. Avfallet ble lagret i dette huset før det senere ble brukt som gjødsel. Frauhuset på Dalen ble trolig bygd på slutten av 1800-talet, men da med et spondekt saltak lagt rett ned på murene. Huset ble så trolig ombygd på stedet, eller flyttet og bygd opp igjen i større format i 1914.

Smia er av brannmessige årsaker plassert lengst unna hovedbygningen som avslutning av rekketunet mot øst. Alderen på smia er usikker da den ikke er skildret i branntakstprotokollene før 1921. Esse og skorstein ble fjernet fra bygningen like etter krigen.

Hagen er en viktig del av lystgårdsanlegget. Rester av en allé som førte opp til tunet fra sørvest er synlig. De andre trærne i hagen er i hovedsak ask, lind og hestekastanje, trolig plantet i 1870-1880 åra. Vi vet at det har vært en urtehage her tidlig på 1800-talet, men ingen synlige spor av blomster eller andre planter finnes i dag.

Dalen Gård er vedtaksfredet av Riksantikvaren og eies i dag av Kristiansund kommune. Dalen Gård Venneforening har en driftsavtale med kommunen.

Dalabergan

Etter å ha ruslet gjennom gårdstunet følges gårdsveien som går fra låven/frauhuset og tilbake i retning ishallen. I stedet for å krysse gata, ta til venstre og følg gang- og sykkelstien ned til første fotgjengerovergang (etter leveggen langs veien). Kryss gata, gå inn mot Atlanten ungdomsskole og ta så ned første vei til venstre. Denne går i en slak sving til høyre og følger terrenget rundt bukta. 

Området på Dalabergan var viktig i gamle dager. Til Dalabukta kom det båter med fisk. Bergknausene i området ble rensket for jord, fisken ble vasket i fjæra og lagt utover bergene for tørking. På Litj-Eaholmen tok fiskere under krigen i land hval som ble partert. Dette kjøttet var et verdifullt tilskudd, i en tid hvor det var lite å få tak i.

Jentebukta

Når det var badevær, badet jentene i Jentebukta (lengst nord) og guttene i Guttebukta (Guttebukta ligger innenfor Hagelinområdet og er fylt igjen).

I dette området finner du i dag en tilrettelagt bålplass som drives av Atlanten ungdomsskole. Denne kan brukes, men ta med egen ved.

Her det også et naust som brukes av Atlanten ungdomsskole. Det er fine fiske og bademuligheter i området. 

Atlanten ungdoms- og kulturskole

Gå tilbake igjen og ta av til venstre i første kryss på grusveien. Her går det en sti gjennom skogen som kommer ut ved Atlanten ungdoms- og kulturskole. Bygget ble åpnet og tatt i bruk til skoleåret 2005-2006, og rommer Atlanten ungdomsskole og Kristiansund kulturskole

Ved skolebygget finnes en ballbinge/slette og basketballkurver som kan brukes. Det er også en fin utsikstplass på haugen vest for skolen, og trappen opp dit er et yndet lavterskel "trimredskap". 

Atlanten videregående skole

Følg den asfalterte gangveien fra ungdomsskolen opp til Atlanten videregående skole. Kristiansund gymnas, som da var navnet, ble åpnet og tatt i bruk til skoleåret 1967-1968. Før den tid lå skolen i sentrum, i samme bygningsmasse som etterpå ble Langveien ungdomsskole og som nå delvis inngår i Normoria, kulturhuset i Kristiansund. 

Nå er rundturen straks ferdig, men det er verdt å nevne minnestøtten for elever ved skolen som falt under andre verdenskrig. Dette var elever ved daværende Kristiansund Offentlige Høgere Allmennskole. Det legges ned krans her på 8. mai av dagens elever ved Atlanten videregående skole. Minnesteinen er levert av Eide steinindustri og står godt synlig inne på skoleplassen. 

Adkomst og parkering

Parkeringsmuligheter ved Atlanten vg. skole (evt. Atlanten ungdomsskole) på hverdager etter kl. 15 og på helg. Alternativt ved Atlanterhavsbadet.
Fottur
Grønn
Lengde
2,06 km rundtur
Stigning
51 m
Tidsbruk
40 min.
Sesong
Vinter, Vår, Sommer, Høst

Løype på kart

Valg for kartet:

Underlag Lengde i km
Asfalt 1
Grus 1

Offentlig transport

Kart

Norge - serien 103 Kristiansund 1:50 000
Kjørebeskrivelse
Print ut