English

Lillevatnet

Ålesund

Kort om turen

En idyllisk rundløype hvor du blant annet kan oppleve et rikt og spennende fugleliv! Det er også en flott trimpark ved denne løypa.  Stikk UT-turkassa er festet på en lyktestolpe, omtrent 50 m vest for toalettet som Friluftsrådet drifter. Lillevatnet med sitt rike fugleliv oppleves ikke bare fra enkelte punkter, men langs store deler av strekningen. Løypa går også over to broer over elva, slik at en også får anledning å oppleve rennende vann, på østsiden i tillegg i tilknytning til naturlig løvskogvegetasjon. I tillegg er det etablert rasteplass med tilrettelagte benker ved vannkanten på nordsiden av Lillevatnet, der en kan nyte solen og følge med på fuglelivet. Området er registrert som artsforekomst i naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning, med flere arter av våtmarksfugl. Det ble tidligere påvist bl.a. dvergdykker. En kan også observere flere arter av flaggermus i området. Neset ved utløpet av Lillevatnet er registrert som rik kulturlandskapssjø med høy lokal verdi, med en del sumpskog, takrørskog og noe flytebladvegetasjon.

Rutebeskrivelse

Turløypa ligger sentralt plassert i etablerte boligområder, og i inngangsport til frilufts-/utfartsområde på Spjelkavikfjellet og langs Brusdalsvatnet. Turløypa ligger mindre enn 100 m fra Spjelkavik sentrum, og den gir trafikksikker tilkomst fra sentrum til idrettsanlegga til Spjelkavik Idrettslag, Barnas lekeland og bedrifter på østsiden av Lillevatnet. En stor barnehage ligger langs løypa, mens 2-3 andre barnehager befinner seg i umiddelbar nærhet. Barnas lekeland er plassert inne i turløypa. Løypa Lillevatnet rundt har en lengde på knapt over 2 km. Halvparten er turveg langs nordsiden av Lillevatnet og over Spjekavikelva øst for vannet, andre halvparten er fortau og gang-/sykkelveg langs sørsiden av Lillevatnet, samt en kortere strekning direkte langs vegen på vestsiden av vannet og via gangbro over elven og kanalen i vestenden av vannet. Møre og Romsdal fylkeskommune tildelte i 2011 løypa rundt Lillevatnet tredjeplassen i konkurransen om den best universelt utformede turløype i Møre og Romsdal. Prisen ble delt ut i Ålesund på konferansen Universell utforming langs land og vatn. Det er én kort strekning langs selve løypa der en ikke innfrir kravet om maks. stigning på 1:12, og det er lengst øst der turvegen møter Vasstrandvegen.

Adkomst og parkering

Du kan f.eks. starte ved den gamle misjonssalen i Spjelkavik sentrum (rødt hus vis a vis SI-reiser). Du kan også starte ved Spjelkavik idrettslags anlegg. Det er opparbeidet og skiltet parkeringsplass for turgåere i vestlige del nærmest Spjelkavik sentrum, på begge sider av vegen like sør for broa over elva og kanalen, med god plass til ca. 5-8 biler. Parkering er gratis.
Fottur
Grønn
Lengde
2,10 km en vei
Stigning
36 m
Tidsbruk
1 t. 10 mi

Løype på kart

Valg for kartet:

Underlag Lengde i km
Asfalt 1

Offentlig transport

Området er lett tilgjengelig fra offentlig kommunikasjon med bussrute gjennom Spjelkavik sentrum.

Kart

'Ålesund' i turkartserien fra Statens kartverk best. nr. 2535 og Sykkylven, blad 1219 IV i M711 kartserien og digitalt: http://kart.alesund.kommune.no/webinnsyn/Content/Main.asp?layout=alesundsula&time=1332943089&vwr=asv
Kjørebeskrivelse
Print ut