English

Gausnesgarden

Ålesund

Kort om turen

Turen til Gausnesgarden følgjer den gamle gardsvegen i sørvendt blandingsskog. Som regel er her snøfritt seinast frå midten av april. Målet for turen er Gausnesgarden som vart fråflytta i 1958. Postkasse med bok for registrering heng lett synleg på uthusveggen.

Ruteskildring

Frå hovudvegen går det ein ganske bratt gardsveg i slynger oppover lia. Standarden er bra, kan køyrast med grove køyretøy, men den er stengt med kjetting i starten. Eit par gongar går det av avstikkarar, men hald til venstre så unngår du omvegar. Utsikta vert hindra av frodig vegetasjon, men enkelte stadar opnar det seg og då ser ein dels søraustover mot Vaksvik og Dyrkorn, dels rett over fjorden mot Ramstad og dels vestover Storfjorden. Siste hundre metera er vegen slakare, med delar av ein fin gamal mur på oppsida.

Tilkomst og parkering

Ca 3 km frå Sjøholt på Rv 650 mot Stordal står det skilt mot Gausnes 2,5 km. Køyr nesten til endes på vegen (2,4 km) Like etter at ein har passert eit eldre hus på høgre hand, tek ein gammal gardsveg av bratt opp til høgre. Ein kan parkere langs vegen, eller køyre litt forbi staden der gardsvegen startar. Der er det ein litt større plass sør for vegen.
Fottur
Grønn
Lengde
0,81 km en vei
Stigning
146 m
Tidsbruk
55 min.
Høyeste punkt
188 moh
Mobildekning
Delvis

Løype på kart

Anna

Anleggsvegen forbi gardstunet går ut til kraftspennet frå Gausneset. Etter Dagmarorkanen jula 2011, er det ein del vindfall over denne vegen og til dei er fjerna må ein rekne med nokre små omvegar i terrenget. Frå området ved høgspentmastene er det flott utsikt over fjorden. Frå garden går også ein gamal veg opp til toppen av åsen, men den blir mindre tydeleg pga mykje tre og busker som veks opp. I eldre tider var det gangveg mot Sjøholt herfrå. Det er enno mogleg å gå mot Sjøholt, men det er i

Kart

Ørskogfjellet
Køyreskildring
Print ut