English

Åbakkfjellet

Gjemnes

Kort om turen

En tur i naturskjønne omgivelser, med rikt fugle- og dyreliv. Biologisk mangfold, se: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BN00038761 Vern: Verneinteressene er knytt til furu- og lauvskogen, storleiken på området samt variasjonen. Den korte avstanden frå kysten kombinert med at liene er bratte samt nord og vestvendte inneber god tilgang på fukt og vatn i store delar av året. Viktige kvalitetar er både storleiken og variasjonen. Området inneheld ein variert furuskog med innslag av både myr, vatn, moserike rasmarker og lauvskog. Det representerer eit nord- og vestvendt skogsområde opp mot fjellet. Av spesielle kvalitetar er ein velutvikla oseanisk lauvskog med ein variert samansetning av treslag. Både almeskog og kystbjørkeskog, men også parti med høgstaudeskog og andre rike skogstypar med stor botanisk kvalitet. Reservatet har også viktige verdiar på grunn av gamle og grove trær inkludert furugadd og læger. Det har einsærskilt vitskaplig verdi på grunn av ein sers rik lavflora. For mer informasjon, se: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=VV00002657

Ruteskildring

Følg skogsvei forbi hyttene ca 400m. Ved øverste hytte, ta av til venstre. Følg merka sti helt opp til toppen. På turen opp passeres et verneområde og informasjonstavle. Postkasse med turbok på toppen.

Tilkomst og parkering

Fra Molde, følg E39 til Hjelset. Videre Fv 62 til Ødegård. Ta av til venstre, Fv 665 retning Angvik. Kjør ca 13 km, til Fagerlia. Ta av kommunal veg til Åbakken. Kjør til P-plass ved Åbakkelva. Parker der. Gårdsvei ca 600 m til Åbakken. Fortsett etter skogsvei forbi hytter, og følg merka sti. Fra Kr.sund: Kjør E39 til Batnfjordsøra. Ta av til venstre, Fv666 mot Torvikbukt. Ta av til høyre inn på Fv289 til Øyskiftet. Ta til venstre, Fv665, til Fagerlia. Ta av til høyre, kommunal veg, til Åbakken. Fra Angvik: Følg Fv665 i 6 km til Fagerlia. Ta av kommunal veg 3 km til Åbakkelva Parkering på P-plass ved Åbakkelva.
Fottur
Blå
Stigning
442 m
Tidsbruk
4 t. 0 min
Høyeste punkt
589 moh

Løype på kart

Underlag Lengde i km
Sti 2,1

Kart

Turkart Kristiansund.
Køyreskildring
Print ut