Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > UNG > Ungdomspanelet (UP)

Ungdomspanelet (UP)

Ungdomspanelet (UP)

Handlingsprogrammet vedtatt på ungdommens fylkesting gir retning til kva ungdomspanelet skal jobbe med i løpet av perioden.

Dette er handlingsprogrammet for 2018/2019:

 

Hovudsatsingar

 

Oppgåver

 

 

Helse og rus

 

 • Samarbeid med KORUS (mot)
 • Samarbeid med BUFdir
 • Bruke media for å spreie informasjon og kunnskap om noverande tilbod retta mot helse
 • Skrive minst 1 kronikk som sett fokus på utfordringar innan helse og rus.
 • Vere med i samarbeidsorganet SO Folkehelse
 • Vere med på eit møte med rusgruppa i fylkesadministrasjonen 

 

Miljø og klima

 • Følgje opp ungdommens miljøkrav, også i samarbeid med regionsråda
 • Sette fokus på miljø og klima på sosiale media
 • Vere med i arbeidet med strategi Møre og Romsdal 2025 og regional planstrategi 2020 og sørgje for miljø- og   klimaomsyn
 • Sjå punkt under samferdsel 

 

Kulturtilbod

 • Jobbe for å marknadsføre kulturtilbodet og ulike rabattordningar
 • Undersøke dei ulike kulturtilboda og lage ei liste med tilboda som er tilgjengelege. Dette   sendast og presenterast ungdomsråd i fylket.
 • Lobbyverksemd: t.d. kultur- og folkehelseutvalsmøte, kulturkonferansen i Arendal
 • Arrangere «Date med up» til eit kulturtilbod 

 

Likestilling, inkludering og integrering

 • Delta i møte i rådet for likestilling av funksjonshemma, dersom det er saker som angår barn og unge
 • Jobbe for ein brei representasjon i unge medverknadsorgan
 • Sjå punkt 1 under utdanning
 • Jobbe for eit mottakarvennleg språk i offentleg sektor
 • Undersøke status for rus-plan i vgo
 • Samle   informasjon om «I ung» og sette fokus på tilbodet
 Utdanning:  
Arbeide for ein breidere representasjon av kjønn i   dei ulike studieretningene
 • Sjå punkt under rådgivingsteneste
 • Gå ut med minst 1 kronikk for å jobbe mot ei haldningsendring i val av studieretning
 • Innleie eit samarbeid med rågjevingsnettverket i Møre og Romsdal
Fortsette å ha tett dialog med elev- og lærlingombudet, og mobbeombudet
 • Invitere dei til arrangement i regi av up, der dei kan vere aktuelle
 • Finne felles satsingsområde til samarbeid.
 • Gå gjennom aktivitetsplan for mobbesaker på vgs med desse
 • Samarbeide med å synleggjere kvarandre
Arbeide for å forebygge fråfall i den vidaregåande skulen
 • Spreie informasjon og   kunnskap om noverande tilbod retta mot mental helse
 • Samle informasjon om «I ung» og sette fokus på tilbodet
 • Rådgjevingstenesta må synleggjere jobben for elevane for å forebygge fråfall. Sjå punkt under   rådgjevingstenesta
Arbeide for å betre rådgjevingstenesta i skulen,   samt helsetenesta
 • Skrive minst 1 kronikk som sett fokus på variasjonane i skulehelsetenestekvalitet i fylket
 • Henvende seg til vgs i fylket for å få svar på spørsmål omkring skulehelsetenesta
 Samferdsel:   
Arbeide for å følgje opp FRAM Flexx og Trygt hjem   for ein 50-lapp ordninga
 • Informere våre ansvarskommunar om kva samferdselstilbod er tilgjengelege i deira kommune
 • Ha ein laupande dialog med gjeldande rådgjevar for dette emnet 
Skape dialog om ruter og rutetidene til   kollektivtransporten i fylket
 • Informere ansvarskommunar om   ruteendringsprosessen
 • Undersøke moglegheitene for å vere med å vidareutvikle FRAM-appen
 • Undersøke moglegheitene for å utvikle ein evalueringsløysing for kollektivtilbodet
 • Undersøke moglegheitene for å forenkle tilbakemelding på ruteendringsprosessen 
Arbeide for å utvide/forbetre FRAM ung tilbodet 
 • Promotere FRAM-ung tilbodet
Arbeide for at barnebillettar varer til du er fylt 18 år
 • Marknadsføre «studentrabatt» og rettane knytt til tilbodet 
 Medverknad  
Arbeide for å synleggjere ungdomspanelet i mye   større grad overfor ungdom i fylket
 • «Re-branding» av Ungdomspanelet
 • Visuell promotering av up: plakatar, video, infotavle, It´s
 • Mål om 1600 likes på FB
 • Fokus på meir ungdomsvennleg innhald og språk på sosiale media
 • Løfte fram ei sak til avisa minst fem gonger
 • Bruke russ som ei målgruppe
Arbeide for at ungdomspanelet kan få talerett i   fleire av utvala til fylket
 • Bruke lobbyverksemd
 • Bruke vår rett til å be om talerett i enkeltsaker
 • Bruke vår talerett aktivt i utdanningsutvalet
 • Fremje relevante saker til utvala
Arbeide for å synleggjere fylkeskommunale tilbod   som er retta mot ungdom
 • Bruke sosiale media til promotering
 • Undersøke dei ulike tilboda og lage ei liste med tilboda som er tilgjengelege. Dette kan sendast og presenterast for ungdomsråd i fylket
Bygge opp tettare samarbeid og dialog mellom   ungdomspanelet og alle ungdomsråda i fylket
 • Lage ei felles gruppe med alle leiarane i ungdomsråda for å sikre tettare politisk integrasjon
 • Opprette dialog med leiarar i våre ansvarskommunar
 • Bruke ungdomsråda som ei referansegruppe
 • Lage ein felles strategi for besøk av ansvarskommuner
Jobbe for at unge får uttale seg i saker som angår dei
 • Opprette kontakt med   regionsråda for å sikre ung medverknad i fylket.
 • Marknadsføre vår rettleiar for by- og tettstadsutvikling
 • Fremje saker til dei ulike fylkesutvala.
 • Lobbyverksemd (for å jobbe mot talerett i utvala)
 • Jobbe for å få vere med i ein tidleg fase
 • Skape dialog med EO

Kontaktpersonar

Anne Wold
UNG-koordinator
Mob. 934 23 859
Send e-post

Ungdomspanelet

Ungdomspanelet er ungdommens fylkesting sitt arbeidsutval. Dei har om lag 9 møte i året og skal representere ungdom i Møre og Romsdal på fylkesnivå og ha kontakt med lokale ungdomsråd.

Gjennom ungdomspanelet skal ungdom i Møre og Romsdal ha reell medverknad, påverke politiske saker i fylkeskommunen, auke ungdommar sitt samfunnsengasjement og bidra til opplæring og erfaring i demokratiske prosessar.

Ungdomspanelet skal vere eit høyrings- og rådgivande organ for Møre og Romsdal fylkeskommune. Ungdomspanelet kan sjølv ta opp saker dei ønsker fremme for administrasjonen eller politiske organ i fylkeskommunen.

Ungdomspanelet har ni medlemmar og fem varamedlemmar. Medlemmane skal veljast frå representantane på ungdommens fylkesting og det sittande ungdomspanelet. Medlemane i UP blir valt for to år og skal bestå av ungdom mellom 15 og 23 år som har tilknyting til fylket i den aktuelle valperioden.

Spørsmål: ungdomspanelet@mrfylke.no 

Snarvegar