Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Plan og analyse

Campuskonferansen 2019: No skjer det!

I haust blir første byggetrinn av Campus Kristiansund teikna. Reguleringsarbeidet er godt i gang, og om halvanna år skal spaden i jorda. Årets Campuskonferanse gir siste nytt om både byggeplanar og om campusmiljøet som veks fram.

Les meir

Bustadpolitikk – ei kommunal og fylkeskommunal utfordring

Fylkeskommunane blir peikt på som sentrale aktørar for bustadpolitikken i mellom anna dei nasjonale forventningane til regional planlegging, dei statlege planretningslinene for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging og i rettleiaren for heilskapleg knutepunktsutvikling. 

Les meir

Levekårsnettverk i Møre og Romsdal

Levekårsnettverket for Møre og Romsdal vart etablert i januar 2019 i regi av prosjektet Møre og Romsdal 2025. Målet er å skape eit forum der aktørane kan samarbeide om oppdragsløysingane for å kunne gi relevant og koordinerte tenester til kommunane på velferdsområdet.

Les meir

Nasjonale forventningar til kommunal og regional planlegging 2019-2023 er no vedtatt

Plan- og bygningslova sett krav om at regjeringa kvart fjerde år utarbeider eit dokument med nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging. Dette for å fremje berekraftig utvikling over heile landet.

Les meir

Kommunestatistikk for 2019 er publisert

Årets utgåve av Kommunestatistikk er no tilgjengeleg. Det er utarbeidd ein PowerPoint presentasjon for kvar kommune der du kan sjå korleis utviklinga er på sentrale samfunnsområde. 

Les meir

Vellukka workshop for Møre og Romsdal si framtid

I samband med oppstart av det regionale planarbeidet for neste fylkestingsperiode, vart det arrangert ein workshop på Scandic Seilet hotell i Molde torsdag 14. mars. 

Les meir

Nyheitsbrev nr 2/2019

Nyttig informasjon til dei som arbeider med planlegging i kommunane. 

Les meir

Oppstart av arbeidet med ny regional planstrategi og fylkesplan – vil du gi innspel?

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok den 25. februar (sak U-9/19) å legge forslag til planprogram for ny regional planstrategi og fylkesplan for Møre og Romsdal 2020 – 2024 ut til høyring. Høyringsfrist vart sett til 12. april. 

Les meir

Fylkeskommunen sitt arbeid med integrering 2018

Integrering er ei overordna prioritering i Fylkesplan for Møre og Romsdal 2017-2020. 

Les meir

Statistikk og kart - kommunevise oversikter

Vi har samla relevant informasjon om kvar kommune på ein stad for gjere det enklare å finne fram for publikum, sakshandsamarar og andre som ønsker å vite meir om kommunar i Møre og Romsdal.

Les meir

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post
Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. 907 46 923
Send e-post
Johnny Loen Johnny Loen
Plansamordnar
71 28 02 43 /
Mob. +4741631775
Send e-post

Om plan- og analyseavdelinga

Plan- og analyseavdelinga sitt samfunnsoppdrag er å styrke den heilskaplege samfunnsplanlegginga i Møre og Romsdal. Sentrale prinsipp for avdelinga sitt arbeid er system, kunnskapsgrunnlag og samordning.

Avdelinga har oppgåver innan planlaging, planrettleiing etter plan- og bygningsloven, karttenester samt statistikk og analyse. Avdelinga leiar arbeidet med regional planstrategi og fylkeskommunen sin overordna plan – Fylkesplan for Møre og Romsdal. 

I tillegg til å vere støttefunksjon for den øvste politiske og administrative leiinga og sektoravdelingane er kommunane avdelinga si viktigaste målgruppe.

The Department for Planning and Analysis