Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i fylkesutvalet 3. og 4. juni 2019

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Møte i fylkesutvalet 3. og 4. juni 2019

Det to dagar lange møte i fylkesutvalet har no starta opp.  Politikarane skal mellom anna behandle ​revidert økonomiplan 2019 -2022, AutoPASS-regulativ på fylkesvegferjer og sak om politisk organisering frå valperioden 2019 - 2023.

På måndag vert det gruppemøte for dei ulike partia frå kl. 13.00 og ut dagen. 

Saker til behandling:

Måndag

Saksnr      Innhald (satus i sakene vert lagt ut fortløpande)

U  42/19     Program for fylkestinget i Ålesund 17. og 18. juni 2019
Tilrådinga samrøystes vedteken

U 43/19     Oversending av «Sluttrapport for oppreisningsordning for barn og unge frå Møre og Romsdal som blei behandla for tuberkulose i sjukehus»
Tilrådinga samrøystes vedteken

U 44/19     Vedtak av planprogram for ny regional planstrategi og ny fylkesplan 2020-2024
Tilrådinga samrøystes vedteken med eit tillegg

U 45/19     ​Vurdering av forslag til ny Distriktsindeks og ny inndeling av kommunar i bu- og arbeidsmarknadsregionar
Tilrådinga samrøystes vedteken med eit tillegg i punkt 6. 

U 46/19     Høringsuttale til forslag om oppheving av Omstillingsloven
Kristin Sørheim (Sp) m/fleire fremma alternativt forslag til pkt 1 og 2 i innstillinga. Ved votering vart alternativt forslag til pkt. 1 og 2 vedteken.  

U 47/19     Prosjekt fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal - årsrapport 2018
Tilrådinga samrøystes vedteken

U 48/19     Strategi for fleire forskingsarbeidsplassar i Møre og Romsdal
Tilrådinga samrøystes vedteken

U 49/19     ​Høyring - Rapport frå arbeidsgruppa for Møre og Romsdal med tilråding til ny regional forskrift for hausting av tare
Det vart lagt fram alternativt forslag frå Knut Støbakk (Krf) med fleire til nytt pkt. 2. Det vart votert punktvis. Ved votering vart nytt forslag til pkt. 2. vedteken. Pkt. 1 og 3 vart samøystes vedteken. 

U 50/19     ​Høring av forslag om endringer i friluftslova, om ny forskrift om fylkeskommunen sine oppgåver på friluftslivsområdet og endringar i forskrift om tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområde.
Tilrådinga vedteken med ei endring. 

'U 51/19     Søknad om støtte til Lyntogforum Møre og Romsdal
Gunn Berit Gjerde (V) la fram alternativt forslag til nytt pkt. 2. Ved votering vart innstillinga vedteken. 

U 52/19     ​Nasjonal transportplan 2022-2033. Innspel om hovedutfordringar på transportområdet
Tilrådinga vedteken med ei endring.

RS 5/19     ​Sluttrapport frå oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn i Møre og Romsdal

RS 6/19     Lån frå private til delfinansiering av Nordøyvegen, jf. sak T-

18/19         Endring av budsjett - presisering

 

 Tysdag

U 53/19     Uttale - endring av vedtekter for det konsoliderte Romsdalsmuseet
Tilrådinga samrøystes vedteken

U 54/19     ​Uttale til plan for omdanning gjennom samanslåing av Stiftinga Sunnmøre museum, Stiftelsen Kulturkvartalet og Stiftinga Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal til stiftinga Musea på Sunnmøre
Saka er trekt

U 55/19    ​ Val av revisor – Etablering av nytt revisjonsføretak Møre og Romsdal Revisjon SA
Tilrådinga samrøystes vedteken

U 56/19     Politisk organisering frå valperioden 2019 - 2023
Tilrådinga vedteken med eit nytt tilleggspunkt 5d.

U 57/19     ​Revidering av Reglement for godtgjersle for ombod i Møre og Romsdal fylkeskommune 
Tilrådinga vedteken med endringar.

U 58/19     Økonomirapportering per 1. tertial 2019
Tilrådinga samrøystes vedteken

U 59/19     Revidering av økonomiplan 2019 - 2022 
Tilrådinga samrøystes vedteken med eit nytt punkt tre og fire.

U 60/19     ​Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2020-2023 
Tilrådinga samrøystes vedteken

U 61/19     ​Oppdatering av Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i Møre og Romsdal fylkeskommune
Tilrådinga samrøystes vedteken

U 62/19     ​Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2019-2023
Tilrådinga samrøystes vedteken med fjerning av siste kulepunkt.

U 63/19     Forskotering av fylkesvegprosjekt - nye retningsliner og avtalar
Tilrådinga samrøystes vedteken 

U 64/19     AutoPASS-regulativ på fylkesvegferjer i Møre og Romsdal
Vedtak i pkt. 1 frå behandling i  samferdselsutvalet vart samrøystes vedteken. Tilrådinga frå fylkesrådmannen sitt framlegg til vedtak i pkt. 2 og 3 vart samrøystes vedteken. 

U 65/19     Svorka Energi AS - ny organisasjonsform 
Tilrådinga samrøystes vedteken

U-66/19 Uttale til framtidig organisering og lokalisering av Statens Vegvesen
Framlegg til uttale vart samrøystes vedteken.

 

Fullstendig møteinnkalling med saksframlegg finn du her​​