Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Fylkesutvalet har møte 4. og 5. juni

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Fylkesutvalet har møte 4. og 5. juni

Det to dagar lange møte i fylkesutvalet har no starta opp. Møtet startar med ei orientering om strategi og rammer for arbeidet med økonomipla​n 2019-2022, før det vert behandling av saker etter saklista.

 Inndekning av auka kostnader i ferjedrifta frå 2020, mindretalsanke vedrørande evaluering av bokbåttenesta og Intensjonsavtale om utbygging av Campus Kristiansund er nokre av sakene som fylkesutvalet skal behandle. Frå kl. 13.00 og ut dagen vert det gruppemøte i dei ulike partia.

Saker til behandling måndag 4. juni 

U-35/18   T-6/18 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 6/2017: Nordøyvegen - organisering, styring, kontroll og rapportering - oversendingsforslag frå Viggo Jordahl (SV)
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-36/18   Program for fylkestinget i Ulsteinvik 18.-19. juni 2018  
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-37/18   U 37/18 Tariff 2018 - Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2018 – Forslag til ny Hovudtariffavtale - Uravrøysting  
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-38/18   Nesset kommune - detaljregulering - reguleringsplan Bergmesteren Raudsand AS gbnr 40/81 m.fl. - fråsegn ved offentleg ettersyn
Tilrådinga vedteken
U-39/18   Mindretalsanke vedrørande evaluering av bokbåttenesta  
Forslag til vedtak fremma av Kristin Sørheim (Sp), vart vedteke.

Følgjande saker vart utsett til behandling 05. juni:
U-40/18   Uttale - regionreforma - ny forskrift om mynde med vidare etter kulturminnelova og overføring av andre oppgåver  
Tilrådinga samrøystes vedteken
U-41/18   Om eventuell utgreiing av Romsdalsaksen  
Tilrådinga vedteken
U-42/18   Høyring - ny ferjestandard og utrekning av ferjekriteriet i inntektssystemet
Tilrådinga samrøystes vedteke med eit tillegg fremma av Kristin Sørheim (Sp) 
U-43/18   Alternativ til mobildekning i området Trollstigen  
Tilrådinga samrøystes vedteken med eit tillegg frå Iver Nordseth (V)
U-44/18   Høyring - forslag til offentleg kjøp av regionale flyruter i Sør-Noreg frå 1. april 2020  
Tilrådinga samrøystes vedteken 
U-45/18   Regionalt Forskningsfond Midt-Norge – Regionreform og endring av regioninndeling  
Tilrådinga samrøystes vedteken 
U-46/18   Rullering av handlingsprogram 2018-2021 for regional plan for vassforvaltning i vassregion Glomma og Grensevassdraga 2016-2021  
Tilrådinga samrøystes vedteken 
U-47/18   Kystverket Midt Norge - Vurdering av søknader om tilskot til infrastruktur i fiskerihamner Kap 1360 - post 60  
Tilrådinga samrøystes vedteken 
Tilrådinga sitt pkt. 1 samrøystes vedteken. Pkt. vedteke mot fire stemmer.  
U-48/18   Regionalt forskningsfond Midt Norge: Årsrapport 2017 og oppdatert handlingsplan 2018-2019
Tilrådinga samrøystes vedteken 
U-58/18   Intensjonsavtale om utbygging av Campus Kristiansund
Tilrådinga samrøystes vedteken 

Fullstendig saksliste med framlegg finn du her

Saker til behandling tysdag 5. juni (vedtaka vert lagt ut fortløpande)

U 49/18   Utale til plan for omdanning gjennom samanslåing av Stiftinga Sunnmøre museum og Stiftinga Folkemusikkarkivet i Møre og Romsdal
Tilrådinga samrøystes vedteken 
U 50/18   Investeringsprogram for fylkesvegar 2019-2027
Tilrådinga samrøystes vedteken 
U 51/18   Investeringsprogram for fylkeskommunale bygninger 2018
Tilrådinga samrøystes vedteken 
U 52/18   Inndekning av auka kostnader i ferjedrifta frå 2020
Det vart votert punktvis. Pkt. 1 var samrøystes vedteken. Iver Nordseth  (V) m/fl. fremma forslag til nytt pkt. 2. Forslaget frå Nordseth vart vedtatt mot to stemmer.
U 53/18   Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2019-2022 , samt revidert økonomiplan 2018-2021
Gunn Berit Gjerde (V) med fleire la fram forslag til nytt pkt. 6,7 og 8. Ved votering vart fylkesrådmannens forslag pkt. 1-5 samrøystes vedteke. Forslag til nytt  pkt. 6 og 7 vart vedteke. Fylkesrådmannen sitt forslag til pkt. 8 vart vedteke. 
U 54/18   Økonomirapportering per 1. tertial 2018
Tilrådinga samrøystes vedteken
U 55/18   Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2018-2022
Tilrådinga samrøystes vedteken
U 56/18   Fræna vidaregåande skole - Revidert utviklingsplan
Torgeir Dahl (H) la fram forslag til nytt pkt. 4a. Tilrådinga med nytt pkt. 4a vart samrøystes vedteke. 
U 57/18   Sal av eigedom på Nesjestranda
Tilrådinga samrøystes vedteken
U 59/18   Overføring av fylkesvegadministrasjon til regionalt folkevald nivå - høyringssvar frå   Møre og Romsdal fylkeskommune
Tilrådinga samrøystes vedteken
U 60/18   Strukturelle endringar i den offentlege tannhelsetenesta, Haram kommune - samlokalisering av distriktstannklinikkane Brattvåg og Vatne
Det vart lagt fram nytt forslag til vedtak frå Chalrles Tøsse (H) og Knut Støbakk (Krf). Ved votering fall Tøsse og Støbak sitt forslag. Tilrådinga vart vedteken
U 61/18   Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge (TkMN) IKS - justert 
Tilrådinga samrøystes vedteken

 Fullstendig saksliste med framlegg finn du her